می توانید برای قرار گرفتن در لیست کارجویان شرکت کرمان توسعه، فرم درخواست زیر را تکمیل و به همراه سایر مشخصات خود مانند (تجارب کاری و مهارت ها) به آدرس زیر ارسال نمایید


info@ktco-co.ir