برمبنای خط مشی تأسیس شرکت مهندسی مشاور کرمان توسعه و تجربه بلند مدت مدیریت آن در رابطه با ارائه خدمات در پروژه های صنعتی، به منظور تعیین روابط بخش ها و زیربخش ها با یکدیگر اقدام به تهیه یک نمودار سازمانی نموده ایم تا بدینوسیله به یک مدیریت کیفی موثر در تمام قسمتهای شرکت و کلیه فازهای خدمات دست یابیم