این شرکت دارای موافقتنامه های همکاری مشترک فنی، مهندسی، طراحی و ساخت فی ما بین با انتقال دانش فنی و مهندسی و بومی سازی و ساخت تجهیزات در داخل در چارچوب مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت، با شرکت های صاحب نام اروپایی دارد، لیست این شرکت ها به شرح ذیل می باشد:

XI’AN WEIKEDUO EQUIPMENT-China
STG Group-Italy
TECOAER-Italy
TENOVA-Italy
SARALLE Group-Spain
INTECO-Austria
TBR-Austria
VOITH-Austria
PRINZ TECHNIK-Germany
KIRLOSEKAR-Poland
ABB-British
Siemens-Germany