– گواهینامه تأیید صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
– عضو جامعه مهندسان مشاور ایران
– عضو کانون مشاوران معتمد بانکهای سرمایه گذار
– عضو انجمن آهن و فولاد ایران
– عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
– عضو انجمن مدیریت سبز ایران
– عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران
– عضو انجمن شرکت های مشاور سرمایه گذاری و نظارت طرح ها
– عضو سازمان نظام مهندسی
– عضو انجمن بتن ایران